Καριέρα

Εάν σας ενδιαφέρει ο χώρος της ομορφιάς και έχετε διάθεση να γίνετε μέλος της ομάδας Galerie de Beaute, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

CV

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για την εταιρεία μας να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Το βιογραφικό σας θα αξιολογηθεί σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρείας Galerie de Beaute για προσωπικό τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στην περίπτωση που τα προσόντα σας καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης. Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση για τη συγκεκριμένη θέση, θα θέλαμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ζητήσουμε την άδειά σας να κρατήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα στο αρχείο μας για 12 μήνες, για την περίπτωση που προκύψει κενή θέση για συνεργάτη με τα δικά σας προσόντα. Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων.

ΟΡΟΙ:

  1. Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων γίνεται υπ' ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
  2. Κάθε υποψήφιος παρέχει, στην εταιρεία, με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του, την ρητή εξουσιοδότηση να προβεί στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της εταιρείας υπ' ευθύνη του υποψηφίου.
  3. Η εταιρεία Galerie de Beaute λαμβάνοντας το βιογραφικό σας σημείωμα δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην αξιολόγηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους ή για την κάλυψη μελλοντικής θέσης.
  4. Η εταιρεία Galerie de Beaute μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, ως πρόσωπα που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της, μέσα στα όρια των προαναφερομένων διατάξεων.
  5. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997.


Ευρωπαϊκή Ένωση X